O projektu

Naziv projekta: Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica

Partneri u projektu: Grad Koprivnica, Općine: Đelekovec, Hlebine, Koprivnički Bregi, Peteranec, Rasinja i Drnje.

Ciljevi projekta
• unaprjeđenje vodno-komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice i okolnih općina, odnosno na području Aglomeracije Koprivnica,
• povećanje priključenosti stanovišta na sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području aglomeracije,
• povećanje pokrivenosti Aglomeracije Koprivnica uslugama javne odvodnje otpadnih voda na cca 94%,
• povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje sa 76% na 85% na razini distributivnog područja,
• smanjenje gubitaka u sustavu javne vodoopskrbe,
• smanjenje prekida vodoopskrbe zbog puknuća dotrajalih cjevovoda,
• smanjenje zdravstvenih rizika,
• smanjenje troškova zbrinjavanja otpadnih voda korisnika koji u postojećem stanju imaju septičke jame te poboljšanje vodnih cjelina koje su ugrožene nekontroliranim zbrinjavanjem otpadnih voda.

Izgradnja/rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe:
• zamjena i rekonstrukciju 19,5 km postojećeg sustava vodoopskrbe;
• dogradnja postojećeg vodoopskrbnog sustava od 12,5 km;
• optimalizacija nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe i odvodnje.

Izgradnja/rekonstrukcija/sanacija sustava javne odvodnje:
• rekonstrukcija 13 km sustava odvodnje;
• izgradnja 10,7 km nove mreže odvodnje;
• rekonstrukcija crpne stanice Čarda, izgradnja 4 retencijske građevine i 4 nove preljevne građevine, sanacija 7.940 m postojećeg sustava javne odvodnje te optimalizacija nadzorno upravljačkog sustava odvodnje.

Zamjena opreme na UPOV-u Herešin i izgradnja centralnog laboratorija Koprivničkih voda za pitku vodu i pročišćavanje otpadne vode.

Ukupna vrijednost projekta s PDV-om: 512.591.643,42 kn
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova bez PDV-a: 410.073.314,73 kn
Bespovratna EU sredstva iz Kohezijskog fonda: 283.816.878,32 kn (69,21%)
Nacionalna sredstva financiranja: 126.256.436,41 kn (30,79%)
Realizacija projekta: 2020.-2023. godine

Novosti