Zakonski akti

Propisi iz područja vodnih djelatnosti

Zakon o vodama
NN 66/2019, (1285), zakon, 10.7.2019.

Zakon o vodnim uslugama
NN 66/2019, (1286), zakon, 10.7.2019.

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
NN 153/2009, (3745), zakon, 21.12.2009.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
NN 56/2013, (1140), zakon, 10.5.2013.
Uredba o izmjeni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
NN 154/2014, (2904), uredba, 24.12.2014.
Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
NN 119/2015, (2244), uredba, 30.10.2015.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
NN 66/2019, (1292), zakon, 10.7.2019.

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
NN 56/2013, (1138), zakon, 10.5.2013.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju
NN 64/2015, (1224), zakon, 10.6.2015.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju
NN 104/2017, (2384), zakon, 25.10.2017.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju
NN 115/2018, (2258), zakon, 20.12.2018.

Uredba o visini vodnog doprinosa
Uredba o visini naknade za zaštitu voda
Uredba o visini naknade za korištenje voda
Uredba o visini naknade za uređenje voda
Uredba o uslužnim područjima
Uredba o standardu kakvoće voda
Uredba o opasnim tvarima u vodama
Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga
Uredba o klasifikaciji voda

Strategija upravljanja vodama
Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe
Pravilnik o vodnoj dokumentaciji
Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
Pravilnik o tlačnoj opremi
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje javne odvodnje
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila
Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina vode
Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda
Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda
Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje voda

Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru
Odluka o popisu voda I. reda
Državni plan za zaštitu voda
Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda

Izvješća Društva

Sjednice skupštine Društva

2019. godina

Sjednica Skupštine Društva

2018. godina

Sjednica Skupštine Društva

2017. godina

Sjednice Skupštine Društva

2016. godina
20.01.2016. u 12.00 sati
19.02.20216. u 9.00 sati
28.06.2016. u 8.00 sati
18.07.2016. u 8.00 sati
30.09.2016. u 8.00 sati

2015. godina
03.02.2015. u 10.00 sati
18.06.2015. u 08.00 sati
06.07.2015. u 10.00 sati
18.08.2015. u 11.00 sati
30.09.2015. u 10.00 sati

2014. godina
18.02.2014. u 15.30 sati
30.06.2014. u 08.00 sati
30.09.2014. u 10.00 sati
04.12.2014. u 07.00 sati