Zakonski akti

Propisi iz područja vodnih djelatnosti

Zakon o vodama
NN 66/2019, (1285), zakon, 10.7.2019.
Zakon o izmjenama Zakona o vodama
NN 84/2021, zakon, 23.7.2021.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama
NN 47/2023, zakon, 3.5.2023.

Zakon o vodnim uslugama
NN 66/2019, (1286), zakon, 10.7.2019.

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
NN 153/2009, (3745), zakon, 21.12.2009.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
NN 56/2013, (1140), zakon, 10.5.2013.
Uredba o izmjeni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
NN 154/2014, (2904), uredba, 24.12.2014.
Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
NN 119/2015, (2244), uredba, 30.10.2015.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
NN 120/2016, zakon, 21.12.20216.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
NN 127/2017, zakon, 20.12.2017.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
NN 66/2019, (1292), zakon, 10.7.2019.

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
NN 30/2023, (1138), zakon, 15.3.2023.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju
NN 64/2015, (1224), zakon, 10.6.2015.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju
NN 104/2017, (2384), zakon, 25.10.2017.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju
NN 115/2018, (2258), zakon, 20.12.2018.

Uredba o visini vodnog doprinosa
Uredba o visini naknade za zaštitu voda
Uredba o visini naknade za korištenje voda
Uredba o visini naknade za uređenje voda
Uredba o uslužnim područjima
Uredba o standardu kakvoće voda
Uredba o opasnim tvarima u vodama
Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga
Uredba o klasifikaciji voda

Strategija upravljanja vodama
Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe
Pravilnik o vodnoj dokumentaciji
Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
Pravilnik o tlačnoj opremi
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje javne odvodnje
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila
Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina vode
Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda
Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda
Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje voda

Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru
Odluka o popisu voda I. reda
Državni plan za zaštitu voda
Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda

Izvješća Društva

Sjednice skupštine Društva

2024. godina

Sjednice Skupštine Društva

2023. godina

Sjednice Skupštine Društva

2022. godina

Sjednica Skupštine Društva

2021. godina

Sjednica Skupštine Društva

2020. godina

Sjednica Skupštine Društva

2019. godina

Sjednica Skupštine Društva

2018. godina

Sjednica Skupštine Društva

2017. godina

Sjednice Skupštine Društva

2016. godina
20.01.2016. u 12.00 sati
19.02.20216. u 9.00 sati
28.06.2016. u 8.00 sati
18.07.2016. u 8.00 sati
30.09.2016. u 8.00 sati

2015. godina
03.02.2015. u 10.00 sati
18.06.2015. u 08.00 sati
06.07.2015. u 10.00 sati
18.08.2015. u 11.00 sati
30.09.2015. u 10.00 sati

2014. godina
18.02.2014. u 15.30 sati
30.06.2014. u 08.00 sati
30.09.2014. u 10.00 sati
04.12.2014. u 07.00 sati