Izjava o digitalnoj pristupačnosti društva Koprivničke vode d.o.o.

Koprivničke vode d.o.o. obvezne su osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu lokaciju društva Koprivničke vode d.o.o. na adresi www.kcvode.hr

Status usklađenosti

Mrežna lokacija društva Koprivničke vode d.o.o. djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nakon testiranja pristupačnosti www.kcvode.hr u sustav je unesen velik dio traženih izmjena čime je ispunjen dio zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Preostale iznimke navedene su u nastavku.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećeg(ih) razloga:

Ukoliko slike koje su postavljene na web stranicu prije prilagodbe stranice nemaju pravilno definirane parametre (naziv slike, alternative text) iste neće biti čitljive kroz modul pristupačnosti. Isto tako, ukoliko naslovima tekstova nije definiran parametar H1, H2, H3 biti će otežan redoslijed čitljivosti.

U daljnjoj nadogradnji sustava društvo Koprivničke vode d.o.o. implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i nastojati podići razinu pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 21. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti provedeno pomoću servisa „Ace it – Accessibility Evaluator” (ace.useit.se) s rezultatom „availability index” od 89%. Testiranja su izvršena na operativnim sustavima MS Win10, MacOs Catalina, internetskim preglednicima Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i mobilnom uređaju: iPhone6S.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost informacijskog sustava društva Koprivničke vode d.o.o. mogu uputiti u radno vrijeme (od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati).

Društvo je moguće kontaktirati:

    • telefonom: +385 (0)48 251 835
    • poštom: Koprivničke vode d.o.o., Mosna ulica 15A, 48000 Koprivnica.

Koprivničke vode d.o.o. dužne su na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

U Koprivnici, 21.09.2020. godine.