Tehnološki proces

Na kraju sustava odvodnje otpadna voda se pročišćava i ispušta u prirodni recipijent, oborinski kanal koji se ulijeva u Bistru i dalje u rijeku Dravu, unutar zakonski predviđenih granica kakvoće. Propisani uvjeti pročišćavanja mogu se postići tehnologijom koja obuhvaća prethodni, primarni i sekundarni stupanj obrade.

Nakon prethodne obrade na gruboj rešetci otpadna voda se u kompaktnom uređaju koji se sastoji od fine rešetke, pjeskolova i mastolova primarno obrađuje.

Zbog znatnih kolebanja količina i opterećenja otpadnih voda SBR tehnologija izabrana ja kao rješenje za pročišćavanje otpadnih voda grada Koprivnice.

SBR tehnologija predstavlja diskontinuirani postupak biološke, sekundarne obrade gdje se u jednom reaktoru odvijaju različiti procesi ukupnog procesa obrade, kao što je punjenje, aerobne reakcije, anoksične, anaerobne reakcije, sedimentacija i odvođenje pročišćene vode.

Temeljna obilježja SBR tehnologije su:

    • Svaki reaktor predstavlja zasebnu reaktorsku jedinicu u kojoj se odvijaju svi procesi biološkog pročišćavanja
    • SB-reaktori rade na principu aktivnog mulja
    • Aeracija kisikom iz zraka postiže se distribucijom komprimiranog zraka primjenom E-flex modula koji se sastoje od 12 crijeva za aeraciju paralelno položenih unutar čeličnog okvira od nehrđajućeg čelika na dnu svakog SB-reaktora.
    • Sadržaj reatora oscilira između dviju razina vode
    • Rezultat procesa sedimentacije je točno odvajanje faza između pročišćene vode i istaloženog mulja na dnu. Pomoću mobilnog uređaja za dekantiranje T-oblika pročišćena voda odvodi se iz reaktora bez da se uskovitla istaloženi mulj.

Završni stupanj pročišćavanja otpadnih voda predstavlja proces obrade mulja aerobnom stabilizacijom, dehidriranjem i MID-MIX tehnologijom.

MID-MIX je tehnološki postupak obrade i zbrinjavanja mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kojim je na ekonomičan i ekološki prihvatljiv način moguće i iskorištavanje konačnog produkta-neutrala, čime se u cijelosti izbjegava bilo kakav oblik daljnje devastacije ili ugrožavanja prirode i okoliša. MID-MIX tehnološkim postupkom provodi se dehidracija, stabilizacija, detoksikacija i neutralizacija mulja.