O projektu

PROJEKT: Priprema projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinaciranje od strane EU za Aglomeraciju Koprivnica

OPĆI CILJ PROJEKTA: Usklađenje Aglomeracije Koprivnica sa Direktivom o kakvoći vode namjenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ) i Direktivom o pročišćavanju komunalanih otpadnih voda (91/271/EZ) koja ima obvezujući rok 31.12.2018. godine

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA: Izrada studijske i tehničko projektne dokumentacije za modernizaciju, rekonstrukciju i izgradnju odnosno proširenje sustava odvodnje i vodoopskrbe na sva naselja Aglomeracije koprivnica kako bi se povećao postotak priključenosti stanoviništva i zaštitio okoliš

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

         • izrada studijske dokumentacije
         • izrada tehničke i projektne dokumentacije
         • izrada natječajne dokumentacije
         • provođenje promidžbe i vidljivosti

OPIS OBUHVATA AGLOMERACIJE I ŠTO SE PROJEKTIRA:

Predviđa se rekonstrukcija postojećeg mješovitog sustava odvodnje unutar grada u duljini od približno 14,7 km. Rekonstrukcija je predviđena zbog dotrajalosti i propusnosti kanala, te radi povećanja protočnog kapaciteta. Time će se i plavljenja pojedinih područja grada za vrijeme oborina jačeg intenziteta svesti na minimum.

Na području općina Legrad, Đelekovec, Drnje, Rasinja, Sokolovac i Koprivnički Bregi projektira se proširenje kanalizacijske mreže u ukupnoj duljini od približno 115 km. Obuhvat proširenja proizašao je iz radne verzije studije izvodljivosti, na temelju kriterija isplativosti izgradnje.

Za općine Peteranec i Hlebine te za dio općine Koprivnički Ivanec od ranije je izrađena projektna dokumentacija, te je i za ovo područje kroz EU projekt predviđena izgradnja kanalizacijske mreže.

Na području proširenja kanalizacijske mreže planira se izgradnja razdjelnog sustava, te će se na sustav priključivati sanitarne (fekalne) otpadne vode. U sklopu projekta predvidjet će se i priprema za izvedbu kućnih priključaka putem priključnih kontrolnih okana smještenih unutar granice parcele korisnika.

Unutar grada Koprivnice planira se i rekonstrukcija dotrajale vodoopskrbne mreže u duljini od 15,8 km, radi smanjenja gubitaka vode i učestalosti intervencija prilikom kvarova i puknuća cjevovoda. Na perifernom području južnog (Starigrad, Draganovec) i zapadnog (Kunovec Breg, Močile) dijela grada planira se proširenje vodoopskrbne mreže u sveukupnoj duljini od približno 6,5 km.

PRIJAVA I TIJEK PROJEKTA:

PROJEKTNI TIM:

Leonard Sekovanić, voditelj

Zdravko Petras, član

Maja Hleb, članica

Tomislav Golubić, član