Obavijest o privremenom prekidu opskrbe vodom u Ulici sveti Vid u Dragnovcu

Obavještavamo cijenjene korisnike vodnih usluga, da će zbog radova na javnoj vodoopskrbnoj mreži u utorak 19. svibnja 2020. godine u trajanju od 8:00 do 13:00 sati biti prekinuta opskrba vodom u Ulici svetog Vida od kućnog broja 5 do 21, naselje Draganovec.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Nastavljeni radovi na „Izgradnji sustava odvodnje u naselju Jeduševac“ vrijednosti 3,7 milijuna kuna

Ovih dana nastavilo se s radovima na Izgradnji sustava odvodnje u naselju Jeduševac u općini Koprivnički Bregi koji su započeli u studenom 2019. godine, ugovorene vrijednosti 3,68 milijuna kuna (bez PDV-a).

Radovi su privremeno bili prekinuti tijekom ožujka i travnja zbog trenutne situacije vezane uz epidemiju COVID-19 i zbog zastoja u dobavi cijevnog materijala i montažnih kanalizacijskih okana za predmetnu kanalizacijsku mrežu.

Financijska konstrukcija predmetne investicije u potpunosti je zatvorena uz pomoć Hrvatskih voda koje sufinanciraju 80% investicije, a Općina Koprivnički Bregi financira 20% vrijednosti investicije.

Planirano je da se izvede 2.700 m kanalizacijskih cjevovoda, od čega 940 m gravitacijskih cjevovoda profila 300 mm i 1760 m tlačnih cjevovoda profila 110 mm, te da se izvedu 2 precrpne stanice, svaka kapaciteta 6 l/s.

Radovi se očekuje da će biti završeni do kolovoza ove godine.

U Općini Koprivnički Bregi već je izgrađeno 24,6 km kanalizacijske mreže u naseljima Koprivnički Bregi i Glogovac i izgradnjom sustava odvodnje naselja Jeduševac bit će u potpunosti izgrađena kanalizacijska mreža ukupne duljine 27,3 km i to će biti prva općina s u potpunosti izgrađenom vodovodnom i kanalizacijskom mrežom na uslužnom području Koprivničkih voda.

Koprivničke vode postale nositelj certifikata ISO 45001:2018

Uz postojeće certifikate ISO 9001:2015 sustav upravljanja kvalitetom, ISO 14001:2015 sustav upravljanja zaštitom okoliša i HACCP sustav ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu, Koprivničke vode d.o.o. od 3. travnja ove godine nositelj su i međunarodnog certifikata ISO 45001:2018.


ISO 45001:2018 nova je međunarodna norma za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu objavljena od strane Međunarodne organizacije za normizaciju, a Koprivničke vode su među rijetkim društvima u Hrvatskoj, a među javnim isporučiteljima vodnih usluga zasigurno jedne od prvih uvele ovaj sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu svojih zaposlenika.

Kao društvo koje je od svojeg početka prepoznalo važnost zaštite na radu i sigurnosti zaposlenika, implementacija ove norme prirodan je slijed koji ima za cilj osigurati što zdraviju i sigurniju radnu sredinu uz pozitivan i aktivan odnos prema sigurnosti zaposlenika i zaštiti na radu.

Dobiveni certifikat dokaz je posvećenosti Uprave društva brizi za zaštitu zdravlja i sigurnosti svojih zaposlenika, stavljajući fokus upravo na zaposlenike kao najznačajniji poslovni resurs. Isto tako, bitno je za naglasiti da su prilikom uspostavljanja samog sustava u radne procese uz Predstavnicu za kvalitetu Andreju Henezi i Samostalnu referenticu zaštite na radu i protupožarne sigurnosti Ivanu Dombaj Čižmak sudjelovali i svi ostali zaposlenici društva, kroz edukacije, davanjem svojih sugestija i iznošenjem iskustava iz obavljanja svakodnevnih radnih zadataka, a u cilju iznalaženja što kvalitetnijih rješenja uvažavajući postavljene zahtjeve norme.

Dosadašnji sustav zaštite na radu uvođenjem norme ISO 45001:2018 obogaćen je s dodatnih 16 radnih uputa, 5 procedura i niza pratećih obrazaca namijenjenih zaposlenicima koje detaljno upućuju na sigurno postupanje prilikom obavljanja radnih procesa, korištenje strojeva, uređaja i alata za rad, kao i zaštitne opreme, smanjujući rizik od nezgoda, potencijalnih ozljeda ili profesionalnih oboljenja. Osim na zaposlenike kroz propisanu dokumentaciju skreće se i pozornost na sigurnost izvođača radova na investicijama na vodnokomunalnoj infrastrukturi Koprivničkih voda, kao i posjetitelja na lokacijama objekata Koprivničkih voda.

Isto tako, planovima edukacija i interaktivnih radionica stavljen je naglasak na značaj preventivnog djelovanja kroz stalno osposobljavanje, educiranje i prikupljanje povratnih informacija iz svih radnih procesa radi poboljšanja istih.

Kontinuiranim servisiranjem, održavanjem i ispitivanjem osigurava se kvaliteta i ispravnost strojeva i uređaja za rad u cilju preventivnog djelovanja na sprečavanju mogućih nezgoda pri radu. Uključivanjem zaposlenika u odabir kod nabavke radne opreme i osobnih zaštitnih sredstava uzimaju se u obzir njihovi prijedlozi i sugestije koji vode ka većoj funkcionalnosti i sigurnosti opreme namijenjene za rad.

 
Radi provedbe potreba koje proizlaze iz zakonskih obveza, zahtjeva prema normi ISO 45001:2018 te obavljanja svakodnevnih radnih zadataka, društvo svake godine planira i osigurava dostatna sredstva u svrhu podizanja razine sigurnosti u radnom okruženju.

 
Ciljevi postavljeni pred društvo prvenstveno se odnose na ulaganje u zaposlenike, prevenciju s poslom povezanih ozljeda i oboljenja uz minimiziranje rizika za zdravlje i sigurnost na radu, te participaciju zaposlenika u upravljanju zdravljem i sigurnošću na radu.

Koprivničke vode i nadalje će nadograđivati i poboljšavati postavljeni sustav uz primjenu učinkovitih mjera zaštite na radu i visoke razine zdravstvene sigurnosti zaposlenika, poštujući poslovno okruženje, potrebe zaposlenika i uvjete radnih procesa.

Svjetski dan voda 2020. godine – „Voda i klimatske promjene“

Svjetski dan voda koji se obilježava 22. ožujka, a na koji ga Ujedinjeni narodi pozivaju svake godine ima ovogodišnje geslo „Voda i klimatske promjene“. Ovim geslom Ujedinjeni narodi žele prikazati koliko su usko povezana pitanja vode, prirode i klimatskih promjena.

Glavni fokus Svjetskog dana voda je podrška postizanju cilja održivog razvoja 6: voda i kanalizacija za sve do 2030. godine.

Svjetski dani vode trebali bi se upotrijebiti za skretanje pažnje šire javnosti na ove globalne ciljeve i njihov lokalni značaj, kao i na izazove provedbe tih ciljeva. Trebalo bi ljude motivirati da rade na ovoj provedbi. Od svih se zemalja traži da posvete Svjetski dan voda provedbi preporuke UN-a i poduzmu odgovarajuće, konkretne akcije na nacionalnoj razini.

Voda, „plavo zlato“, je jedan od temeljnih elemenata klime i sastavnica okoliša na koju klimatske promjene imaju izravne i velike posljedice. Zbog porasta svjetskog stanovništva i ultimata ekonomskog rasta i potrošnje, svjetske potrebe za vodom rastu stopom od 1 % godišnje (UN Water report 2018). Ta dva čimbenika, klimatske promjene i rast potreba za vodom, u jednoj formuli daju rezultat koji nije jednostavna suma već se multiplicira u nepoznatu sutrašnjicu koja će okolišno i društveno promijeniti lice Zemlje kakvu znamo već stoljećima.

Dostupnost vode na mnogim je mjestima postala manje predvidljiva, a povećana učestalost poplava prijeti uništenjem vodenih točaka, sanitarnih objekata i zagađivanjem izvora vode.

Klimatske promjene ugrožavaju našu sposobnost osiguranja globalne sigurnosti hrane, iskorjenjivanja siromaštva i postizanja održivog razvoja.

Children carrying a water container in Jowhar, Somalia (2013). UN/Tobin Jones.

U nekim regijama suša pogoršava nedostatak vode i tako negativno utječe na zdravlje i produktivnost ljudi. Osiguravanje da svi imaju pristup održivim vodama i sanitarnim uslugama je kritična strategija ublažavanja klimatskih promjena za naredne godine.

Na uslužnom području Koprivničkih voda, kao i na cijelom području dravskog aluvija Podravine, izvorišta su s podzemnim vodozahvatima. Po kriteriju količine zaliha i kvalitete podzemne vode naše je područje proglašeno dijelom mreže strateških rezervi podzemne vode za Republiku Hrvatsku. Klimatske promjene utječu na cijelu biosferu pa tako neminovno i na (naše) podzemne vode. I fizikalne i biološke promjene su dokazane u površinskim slatkim vodama i oceanima ali još nisu tako izražene u podzemnim vodama zbog njihove veće ili manje izoliranost od površine i porasta globalne temperature kao glavnog pogonskog goriva klimatskih promjena.

Potrudimo se da tako ostane što dulje i za naše potomke neka vrijede stihovi D. Ivančana (1931. – 1982.) „Pokraj vode Drave, ravna Podravina, zemlja vodom plavna, nama domovina“.

Dosadašnje teme Svjetskog dana voda:

2019. – Voda za sve

2018. – Priroda za vodu

2017. – Otpadne vode

2016. – Voda i radna mjesta

2015. – Voda i održiv razvoj

2014. – Voda i energija

2013. – Međunarodna godina suradnje na području voda

2012. – Voda i sigurnost hrane

2011. – Voda za gradove – odgovor na urbani izazov

2010. – Čista voda za zdravi svijet

2009. – Prekogranične vode

2008. – Odvodnja otpadnih voda

2007. – Kako se nositi s nestašicom vode

2006. – Voda i kultura

2005. – Voda za život

2004. – Voda i katastrofe

2003. – Voda za budućnost

2002. – Voda za razvoj

2001. – Voda i razvoj

2000. – Voda za 21. stoljeće

1999. – Svi žive nizvodno

1998. – Podzemne vode – nevidljivi resurs

1997. – Svjetske vode – ima li ih dovoljno?

1996. – Voda za žedne gradove

1995. – Žene i vode

1994. – Briga za vodne resurse tiče se svakoga

Voda za piće i aktualna situacija epidemije koronavirusa (COVID-19)

Prema američkoj agenciji za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) COVID-19 virus nije nikad detektiran u vodi za piće (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.htm), a prema dosadašnjim informacijama voda za piće nije niti spominjana kao mogući put širenja zaraze. Izvor također navodi da uobičajeni postupci obrade vode za piće (dezinfekcija klorom) uklanjaju i uništavaju virusne čestice. Iako se ingerencija CDC-a odnosi samo na Sjedinjene Američke Države njihov globalni stručni status daje za pravo da se te informacije uzmu kao relevantne posvuda gdje je javna vodoopskrba zakonski regulirana i na razini kakvom je danas poznajemo. Dodatni sigurnosni čimbenik u Europi su stupanj zakonske regulacije i intenzitet nadzora javne vodoopskrbe, gdje Hrvatska tradicijski, normativno i praktično u cijelosti pripada.

Važeći pravilnik nadzora kvalitete vode za piće (Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i  planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe NN 125/17), nalaže kontrolu vode za piće na prisutnost virusa (Enterovirusi). Koprivničke vode redovito ispunjavaju tu obvezu u okviru izvorišnog monitoringa i svi dosadašnji nalazi u isporučenoj vodi na sve ispitivane virusne čestice su negativni. Važno je napomenuti da su ta ispitivanja provedena na uzorcima sirove vode, dakle i prije postupka obavezne dezinfekcija koja kao postupak u cijelosti uništava eventualno prisutne bakterije i čestice virusa.

Unatoč potpunoj sigurnosti vode u javnom vodoopskrbnom sustavu, a s obzirom na trenutnu izvanrednu javnozdravstvenu situaciju, Koprivničke vode su uvele niz dodatnih preventivnih mjera u cilju pune sigurnosti korisnika usluga, svojih radnika kao i cijele populacije a najvažnije su:

  1. Povećanje koncentracije primarne dezinfekcije vode za piće – iako smo s obzirom na temperaturu vode u sustavu u „zimskom“ periodu (0,17 mg/l), koncentracija klora će se povećati na „ljetne“ vrijednosti od 0,25 mg/l (propisana dozvoljena maksimalna doza iznosi 0,5 mg/l).
  2. Povećanje stupnja općih higijenskih mjera radnika i prostora.
  3. Redukcija radnih aktivnosti koje uvjetuju neposredan kontakt s korisnicima usluga i poslovnim partnerima.
  4. Povećani sigurnosni i higijenski nadzor nad vodoopskrbnim objektima.