Poziv na dostavu ponude – Sredstvo za dehidraciju mulja na centrifugi-flokulant

Poziv na dostavu ponude

Upute ponuditeljima za izradu ponude

Rok za dostavu ponude je do 19.07.2021. godine do 12:00 sati.