Obavijest o obvezi priključenja postojećih građevina na javni sustav vodoopskrbe i odvodnje u ulici Sv. Vid, Bukovačka i Mirni dol u naselju Draganovec

Temeljem članka 55. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19 ), obavještavamo sve vlasnike, odnosno druge zakonite posjednike građevina koje se nalaze na području na kojem je izgrađen javni sustav vodoopskrbe i odvodnje prema projektnoj dokumentaciji – Proširenje vodovoda i kanalizacije u dijelu ulice Sv. Vid, Bukovačka i Mirni dol, da su dužni priključiti svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe i odvodnje.

Obavijest se odnosi na sve vlasnike odnosno posjednike koji do sada nisu priključili svoju nekretninu na izgrađeni javni sustav vodoopskrbe i odvodnje, a za koje postoje tehnički uvjeti priključenja.

Zahtjev za priključenje na javni sustav vodoopskrbe i odvodnje vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine podnosi društvu KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. kao javnom isporučitelju vodnih usluga, na adresu Komunalac d.o.o. Mosna 15 Koprivnica (šalter sala) temeljem pisanog zahtjeva u uredovno vrijeme koje je svaki radni dan od 10:00 do 12:00.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti u prostorijama društva Koprivničke vode d.o.o. osobno ili na broj telefona 048/251-819 kod g. Renato Mikulinjak, referenta za priključke.