Poziv na dostavu ponuda – Sredstvo za dehidraciju mulja na centrifugi-flokulant

Poziv na dostavu ponude

Upute ponuditeljima za izradu ponude

Rok za dostavu ponuda je do 11.08.2020. godine do 12:30 sati.