Izgradnja sustava odvodnje dijela naselja Vinica – sliv Crnogorska – Faza I. i sliv Nikole Sertića – Faza II.

Nositelj realizacije investicije izgradnje sustava odvodnje dijela naselja Vinica su Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica.

Glavnim projektom predviđena je izgradnja kanalizacijske mreže na dijelu naselja Vinica, odnosno u ulici Josipa Sirutke, Dubovečki dol, Dubovečki breg, dijelu ulice Vinica, Vrbice te dijelu Vinogradske ulice.
Područje obuhvata gore navedenih ulica nalazi se na granici dvaju slivnih područja, sukladno postojećoj topografiji terena: Ulica Vinica, odnosno njezin veći dio, pripada slivu kolektora V sa mogućim spojem na kanalizaciju u Ulici Nikole Sertića. Zapadni dio iste ulice nalazi se na većoj nadmorskoj visini te je isti moguće spojiti na oba slivna područja. Područje južno od ulice Vinica pripada slivu kolektora VII sa spojem na postojeću kanalizaciju u Crnogorskoj ulici.

Obzirom na gore navedeno projektom su predviđena dva zasebna kanala-sliva:

I. Faza – sliv Crnogorska ( J.Sirutke, Vrbica, Dubovečki dol, Dubovečki breg)
II. Faza – sliv Nikole Sertića ( dio ulice Vinice )

Na oba podsustava predviđena je gravitacijska odvodnja otpadnih i oborinskih voda.
Ukupna duljina planirane nove kanalizacije je cca 5.000,00 m. Cilj realizacije projekta je na zapadnom rubnom dijelu grada, koje karakterizira znatna visinska raznolikost te unatoč konfiguraciji terena koja nije povoljna za izgradnju kanalizacije, omogućiti stanovništvu priključenje na sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda.

Radovi na izgradnji prve faze započeli su 09.10.2018. godini i završiti će 2019. godine u kolovozu. Koprivničke vode su u svojem planu poslovanja predvidjele izgradnju prve dionice – sliv Crnogorska, ukupne duljine 3.406,00 m zajedno sa pripadajućim izvodima kanalizacijskih priključaka za postojeće objekte.
Nakon provedenog postupka javne nabave za izvođača radova ugovoren je ponuditelj Koming d.o.o. Koprivnica.
Vrijednost ugovornih građevinskih i strojarskih radova je 3.759.797,75 kuna bez PDV-a.
Poslove stručnog nadzora nad izvođenjem radova obavljati će GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica.

Radovi na izgradnji druge faze, koja pripada slivu ulice Nikole Sertića, planiraju se započeti u kolovozu 2019.godine., a predviđeni rok završetka je svibanj 2020. godine. Nakon provedenog postupka javne nabave Koprivničke vode su u svojem planu poslovanja za 2019.godinu predvidjele izgradnju druge dionice – sliv N. Sertića, ukupne duljine 1.444,0 m zajedno sa pripadajućim izvodima kanalizacijskih priključaka za postojeće objekte. Nakon provedenog postupka javne nabave za izvođača radova druge faze ugovoren je ponuditelj Koming d.o.o. Koprivnica.
Vrijednost ugovornih građevinskih radova je 2.263.498,20 kuna bez PDV-a.

Izgradnja kanalizacije dijela područja Vinica – dgu