Obavijest o obvezi priključenja postojećih građevina na javni sustav vodoopskrbe u Ulici Mirni dol u naselju Draganovec

Temeljem članka 212. Zakona o vodama (NN br. 153/09,63/11, 13/11, 56/13, 14/14, 46/18), obavještavamo sve vlasnike, odnosno druge zakonite posjednike građevina koje se nalaze na području na kojem je izgrađen javni sustav vodoopskrbe prema projektnoj dokumentaciji – Izgradnje vodoopskrbne mreže i crpne stanice u Ulici Mirni dol u naselju Draganovec, da su dužni priključiti svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe.

Obavijest se odnosi na sve vlasnike odnosno posjednike koji do sada nisu priključili svoju nekretninu na izgrađeni javni sustav vodoopskrbe, a za koje postoje tehnički uvjeti priključenja.

Obuhvat izgrađenosti sustava javne vodoopskrbe vidljiv je na fotografiji.

Zahtjev za priključenje na javni sustav vodoopskrbe vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine podnosi društvu KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. kao javnom isporučitelju vodnih usluga javne vodoopskrbe na području Grada Koprivnice.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti u prostorijama društva Koprivničke vode d.o.o. osobno ili na broj telefona 048/251-877 kod gosp. Hrvoja Kunić, referenta za priključke.