Izgradnja sustava odvodnje dijela naselja Vinica – sliv Crnogorska – Faza I.

Glavnim projektom predviđena je izgradnja kanalizacijske mreže na dijelu naselja Vinica, odnosno u ulici Josipa Sirutke, Dubovečki dol, Dubovečki breg, dijelu ulice Vinica, Vrbice te dijelu Vinogradske ulice.

Područje obuhvata gore navedenih ulica nalazi se na granici dvaju slivnih područja, sukladno postojećoj topografiji terena: Ulica Vinica, odnosno njezin veći dio, pripada slivu kolektora V s mogućim spojem na kanalizaciju u Ulici Nikole Sertića. Zapadni dio iste ulice nalazi se na većoj nadmorskoj visini te je isti moguće spojiti na oba slivna područja. Područje južno od ulice Vinica pripada slivu kolektora VII sa spojem na postojeću kanalizaciju u Crnogorskoj ulici.

Obzirom na gore navedeno projektom su predviđena dva zasebna kanala-sliva :

  1. Faza – sliv Crnogorska (J.Sirutke, Vrbica, Dubovečki dol, Dubovečki breg)
  2. Faza – sliv Nikole Sertića (dio ulice Vinice)

Na oba podsustava predviđena je gravitacijska odvodnja otpadnih i oborinskih voda.

Ukupna duljina planirane nove kanalizacije je cca 5.000 m.

Za 2018. godinu Koprivničke vode su u svoj plan poslovanja predvidjele izgradnju prve dionice – sliv Crnogorska, ukupne duljine 3.406 m zajedno sa pripadajućim izvodima kanalizacijskih priključaka za postojeće objekte.

  

Nakon provedenog postupka javne nabave za  izvođača radova ugovoren je  ponuditelj Koming d.o.o. Koprivnica. Vrijednost  ugovornih  građevinskih i strojarskih radova je 3.759.797,75 kuna bez PDV-a. Poslove  stručnog  nadzora  nad  izvođenjem  radova obavljati  će  GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica. Izgradnja predmetne građevine financira se sredstvima Koprivničkih voda d.o.o., a planirani početak radova predviđen je u listopadu 2018. godine.

Cilj realizacije projekta je na zapadnom rubnom dijelu grada, koje karakterizira znatna visinska raznolikost te unatoč konfiguraciji terena koja nije povoljna za izgradnju kanalizacije, omogućiti stanovništvu priključenje na sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda.

Kroz iduću plansku godinu 2019. predviđa se nastavak izgradnje druge dionice, koja pripada slivu ulice Nikole Sertića.