PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I APLIKACIJSKOG PAKETA ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA ZA AGLOMERACIJU KOPRIVNICA

Koprivničke vode u srijedu su predstavile provedbu projekta Priprema projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje EU za aglomeraciju Koprivnica.

Cilj Projekta je unaprjeđenje vodnokomunalne infrastrukture na području grada Koprivnice i općina koje su u obuhvatu aglomeracije Koprivnica odnosno ispunjenje zahtjeva direktiva EU-a, Direktiva o kakvoći vode za piće i Direktiva o pročišćavanju gradskih otpadnih voda. Dakle, njime bi se projektirala i rekonstruirala gradnja sustava vodoopskrbe

1 odvodnje za Koprivnicu te sustavi odvodnje na području općina Drnje, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Rasinja i Sokolovac. Ukupna investicijska vrijednost djela Projekta na području grada Koprivnice iznosi 170 milijuna kuna, a financirat će se u udjelu od 71 posto sredstvima iz EU fondova.

“Za Koprivničke vode ovo je samo nastavak uspješnosti povlačenja sredstava iz europskih fondova. Također, ovo za nas znači i da ćemo poboljšati komunalnu infrastrukturu unatoč tome što već sada u Koprivnici imamo kvalitetnu mrežu s najmanjim gubitcima” – rekao je Josip Pobi, direktor Koprivničkih voda.

Pojasnio je da se u okviru ovog Projekta priprema Studija izvedivosti s analizom troškova – koristi, idejni i glavni projekti sustava vodoopskrbe i odvodnje, natječajna dokumentacija i aplikacija za prijavu Projekta.

Apliciranje Projekta za sufinanciranje iz fondova EU predviđeno je do kraja 2017. godine. Početak provedbe Projekta u vidu gradnje i rekonstrukcije se planira u 2018. godini, a završetak 2021. godine.