OTVORENJE RADOVA NA IZGRADNJI VODOOPSKRBNE MREŽE SIGETEC – KOMATNICA – GABAJEVA GREDA – HLEBINE

Dana 17. listopada 2016. godine otvoreni su radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže dionice sekundarnog cjevovoda Sigetec – Komatnica – Gabajeva Greda – Hlebine.
Nositelj  realizacije  investicije izgradnje su  Koprivničke  vode d.o.o. Koprivnica.

Nakon provedenog postupka javne nabave za  izvođača radova ugovorena je zajednica ponuditelja koju čine Koming d.o.o. Koprivnica i Vodogradnja Varaždin d.d. Varaždin.

Vrijednost  ugovornih  radova je 4.470.542,66 kuna bez PDV-a.

Poslove  stručnog  nadzora  nad  izvođenjem  radova  obavljati  će  GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica.

Ugovorni rok  završetka  radova  je  30.06.2017. godine.

Izgradnja predmetne građevine financira se u udjelu od 80% ugovorenog iznosa sredstvima Hrvatskih voda, a preostalih 20% financiraju općine Hlebine i Peteranec i to u omjeru: Hlebine 56 % i Peteranec 44% udjela.

Cjevovod novoplanirane  vodovodne mreže izvesti će se spajanjem  na postojeću  vodovodnu  mrežu  u Općini Hlebine, naselja Hlebine i Općini Peteranec, naselja Sigetec.

Na taj način će se ostvariti vodoopskrbni prsten kroz naselja Gabajeva Greda i Komatnica. Ukupna duljina sekundarnog  cjevovoda profila  DN 110  sa svim pripadajućim ograncima u naseljima iznosi 13.640 m.

Svi cjevovodi će se položiti uz  županijske  i lokalne cesta oznake ŽC-2114, LC 26035  te ostalih nerazvrstanih cesta  naselja  i  na  taj  način  će  se  omogućiti  priključenje  svih  stanovnika  naselja  Komatnica  i  Gabajeva Greda. Cjevovod će  omogućiti zadovoljenje potreba lokalnog stanovništva za  pitkom  vodom  kao  i  za  požarne  potrebe hidrantske mreže.

Realizacijom izgradnje  ovog  vodoopskrbnog cjevovoda završiti će  izgradnja  vodoopskrbene  mreže  Općina  Hlebine  i  Peteranec. Daljnje   aktivnosti  na  širenju  vodno  komunalne  infrastrukture  odnose  se  u  segmentu  izgradnje  sustava  odvodnje  naselja  Hlebine  i  Sigetec  za  koju  je  izrađena  projektna  dokumentacija  i  ishođen  akt  o  gradnji.

Odvodnja  naselja  Sigetec  i  Hlebine  uključena  je  u  obuhvat  EU projekta  aglomeracije Koprivnica kao  sveobuhvatnog  projekta  kojim  je  cilj  ispunjenje  zahtjeva EU  direktiva  o kakvoći vode za piće i  o pročišćavanju otpadnih voda  u smislu postizanja ciljeva kakvoće vode za piće te uspostavljanja odgovarajućeg postupka prikupljanja i obrade otpadnih voda u aglomeracijama iznad populacijskog ekvivalenta od 2000 stanovnika. Apliciranjem  projekta  aglomeracije  Koprivnica  osigurat  će  se sufinanciranje  sredstvima europskih  fondova  i izgradnja  kanalizacije  naselja  Sigetec  i  Hlebine.