Nositelj  realizacije  investicije izgradnje vodoopskrbne mreže dionice magistralnog cjevovoda Radeljevo  Selo – Ribnjak – Mala Rijeka sa crpnom stanicom Radeljevo Selo i vodospremom Duga Rijeka su  Koprivničke  vode d.o.o. Koprivnica. Izgradnja se financira  u udjelu od 80% ugovorenog iznosa sredstvima Hrvatskih voda, dok preostalih 20% financira općina Rasinja.

Nakon provedenog postupka javne nabave za  izvođača radova ugovorena je zajednica ponuditelja koju čine Koming d.o.o. Koprivnica i Komfort d.o.o. Zagreb. Vrijednost  ugovornih  radova je 4.573.500,54 kuna bez PDV-a. Poslove  stručnog  nadzora  nad  izvođenjem  radova  obavljat  će  TH Projekt d.o.o. Novigrad Podravski. Ugovorni rok  završetka  radova  je  30.06.2017. godine.

Trasa djela vodovodne mreže izvesti će se spajanjem  na postojeću  vodovodnu  mrežu  u  naselju Radeljevo  Selo kao  prvu  dionicu  izvedenog  cjevovoda  od  naselja  Rasinja  do  Radeljevog  sela  u  duljini 5,2 km  koja  je  stavljena  u  funkciju  2011. godine. Magistralni  cjevovod  obuhvaća  daljnju  izgradnju  cjevovoda  u  duljini 6,1 km,  profila  150 mm  do  naselja  Duga Rijeka te izgradnju  crpne  stanice  Radeljevo  Selo  i   vodospreme Duga Rijeka.  Crpna  stanica  kao  samostojeći  u  funkciji  je  tlačenja  pitke  vode  do  vodospreme.

Vodosprema  se  gradi  na  najvišoj  točki  sustava  nadmorske  visine, a funkcija joj je da  pokriva  dnevnu  oscilaciju potrošnje  vode  i osigurava  tlak  u  mreži  i  protupožarne  količine  vode. Vodosprema  i  crpna  stanica  povezane su sa  dispečerskim  centrom  Koprivničkih  voda čime je nadzor  i  upravljanje  automatizirano i vodit će se daljinski,  iz  samog  dispečerskog  centra.

Realizacijom izgradnje  ovog  cjevovoda  i  građevina  formirat  će  se visoka zona Rasinja kao preduvjet za širenje sekundarne vodoopskrbne  mreže čeme se omogućuje    daljnja  realizacija  izgradnje  sekundarne  mreže  ostalog  područja  Općine  Rasinja  za  koji  je već  pripremljena  projektna  dokumentacija.