Počeli su radovi na rekonstrukciji cjevovoda na Ivanjskoj cesti od Vodozahvata Ivanščak do Ulice Ivana Česmičkog u Koprivnici.

Projekt se sufinancira sredstvima EU koja su odobrena kroz prijavu projektnog prijedloga u sklopu ograničenog poziva oznake EN.2.1.16, kao Projektni prijedlog evidencijske oznake EN.2.1.16.-0094 pod nazivom “Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Koprivnica”.

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta sa uključenim PDV-om iznosi 24.012.500,00 kuna. Ukupan iznos prihvatljivih troškova u visini od 19.210.000,00 sufinancirati će se iz Kohezijskog fonda u iznosu od 12.541.620,00 kuna ( 65,29%), dok će se preostalih 6.668.380,00 kuna sufinancirati na sljedeći način: Hrvatske vode sudjeluju u iznosu 4.747.380,00 kuna, Koprivničke vode d.o.o. u iznosu 651.586,90 kuna, Općina Koprivnički Ivanec u iznosu 877.152,44 kuna i Općina Peteranec s 392.260,66 kuna.

Iz Projekta se na području grada Koprivnice financiraju dva projekta: izgradnja kanalizacije Ulice Rečko Polje i rekonstrukcija cjevovoda na Ivanjskoj cesti od vodozahvata Ivanščak do Ulice I. Češmičkog.

Nositelj provedbe projekta rekonstrukcije cjevovoda vodoopskrbe su Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica.

Vrijednost ugovornih radova rekonstrukcije cjevovoda je 2.407.261,32 kuna bez PDV-a.

Nakon provedenog postupka javne nabave za izvođača radova ugovoreno je poduzeće Koming d.o.o., Koprivnica. Poslove stručnog nadzora nad izvođenjem radovima obavljati će Energetika d.o.o., Koprivnica.

Rok završetka radova je 01.10.2016. godine.

Projektom će se rekonstruirati glavni magistralnog cjevovoda na izlazu iz crpilišta Ivanščak od PVC cijevnog materijala koji služi za dobavu pitke vode za cjelokupno gradsko područje, a ujedno je i glavni dobavni pravac pitke vode za vodospremu niske zone „Močile“.

Rekonstrukciju cjevovoda potrebno je provesti kako bi se osigurala pouzdanost vodoopskrbe grada Koprivnice, smanjili gubici na vodoopskrbnoj mreži i zaustavila puknuća cjevovoda zbog dotrajalosti. Rekonstrukcija glavnog cjevovoda obuhvaća dionicu od samog vodozahvata Ivanščak i dionicu ulice Ivanjska cesta do ulice I. Česmičkog. Osim samog cjevovoda rekonstruirat će se i dograditi upravljačka okna čime će se omogućiti daljinsko upravljanje zasunima te će se dograditi okno za reduciranje tlaka u noćnom periodu vodoopskrbe. Cjevovod koji se rekonstruira promjera je 315 i 400 mm i ukupne duljine 1.650 m.

Realizacijom projekta doprinosi se usklađenosti sa zahtjevima EU Direktive o kakvoći vode za piće.

Portal Drava Info