IZGRADNJA KOMUNALNO VODNIH GRAĐEVINA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE KOPRIVNICA

U sklopu „Operativnog programa zaštite okoliša“ koji je sufinanciran sredstvima  EU iz strukturnih i kohezijskih fondova Projekt EN.2.1.16. „Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Koprivnica“, dobivena su sredstva u visini od 19.210.000,00 kuna bez PDV-a. Financiranje iz strukturnog i kohezijskog fonda  iznosi od 12.541.620,00 kuna ( 65,29%), dok će se preostalih 6.668.380,00 kuna sufinancirati na sljedeći način: Hrvatske vode u iznosu 4.747.380,00 kuna, Koprivničke vode d.o.o. u iznosu 651.586,90 kuna, Općina Koprivnički Ivanec u iznosu 877.152,44 kuna i Općina Peteranec s 392.260,66 kuna. Navedeni iznosi prihvatljivih troškova ne uključuje PDV.

Iz Projekta će se na području Grada Koprivnice financirati izgradnja kanalizacije Ulice Rečko Polje i rekonstrukcija cjevovoda na Ivanjskoj cesti od vodozahvata Ivanščak do Ulice I. Češmičkog. Osim izgradnje na području Grada Koprivnice Projekt uključuje i financiranje izgradnje kanalizacije na području Općine Koprivnički Ivanec u naseljima Goričko, Kunovec i Botinovec, dok su radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u naselju Peteranec  u završnoj fazi.

Izgradnja kanalizacijske mreže u  ulici Rečko polje, Koprivnica

Nositelj provedbe projekta izgradnje kanalizacijske mreže u ulici Rečko polje su  Koprivničke  vode d.o.o. Koprivnica.

Vrijednost  ugovornih  radova   izgradnje  kanalizacije  je  4.958.214,55 kuna bez PDV-a.

Nakon provedenog postupka javne nabave za  izvođača radova ugovorena je zajednica ponuditelja  koju  čine  poduzeća:

      • Koming d.o.o., Koprivnica
      • Vodogradnja Varaždin d.d., Varaždin

Poslove  stručnog  nadzora  nad  radovima  obavljati će Energetika  d.o.o., Koprivnica.

Rok  završetka  radova  je  01.10.2016.  godine.

Projektom će  se izgraditi sustav fekalne odvodnje  u kombinaciji  gravitacijske i tlačne odvodnje  koji će se vezati na  postojeći  sustav  odvodnje  u  Crnogorskoj  ulici  i  Križevačkoj  cesti.

Proširenje  kanalizacijske  mreže  pokrivati će   cjelokupno  građevinsko  područje  Ulice  Rečko  polje  na  kojem  za sada nije  izgrađena  kanalizacijska  mreža uključivo  izgradnju  izvoda  priključaka  za  postojeće  građevine  koje  se  nalaze  u  ulici  obuhvata  gradnje što će građanima pojednostaviti  samo  priključenje te smanjiti  cijenu  priključenja.

Ukupna duljina trase kanalizacije iznosi 4.890,00 metara gravitacijske, te 225 m tlačne kanalizacije. Trasa kanalizacije predviđa se izvesti dijelom u koridoru cestovnog zemljišta, te jednim manjim  dijelom u koridoru poljoprivrednog zemljišta.

Zbog nepovoljne  topografije  terena predviđena je  izgradnja  jedne manje  crpne stanice koja će  dizati  otpadne  vode  iz  nižeg  područja  kanalizacijske  mreže.

Projektirana  gravitacijska kanalizacija  predviđena je  od polipropilenskih korugiranih (rebrastih)  cijevi  profila  Ø300 mm  sa  gotovim  tipskim  šahtovima.

Po  vrsti  prihvata  otpadnih  voda  kanalizacija  je  projektirana   na način da  može  primati  samo  sanitarne  otpadne  vode   bez  upuštanja oborinskih  voda.

Postojeći  sustav  odvodnje  oborinskih  voda  putem  sustava cestovnih  jaraka  se  zadržava  i  ostaje  u  funkciji  kao  zaseban  sustav  odvodnje.