Osiguran novac iz Kohezijskog fonda za Projekt pripreme projektne dokumentacije

Projekt Priprema projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Koprivnica vrijedan je 5.950.000,00 kuna, a Europska unija ga sufinancira iz Kohezijskog fonda s 85% ili 5.057.500,00 kuna.
Kroz projekt će se pripremiti projektna dokumentacija za rekonstrukciju i izgradnju sustava javne odvodnje i vodoopskrbe za Aglomeraciju Koprivnica. Korisnik projekta su KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., a projektirat će se rekonstrukcija i izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje za Grad Koprivnicu, te sustavi odvodnje na području Općine Drnje, Općine Đelekovec, Općine Koprivnički Bregi, Općine Koprivnički Ivanec, Općine Legrad, Općine Rasinja i Općine Sokolovac.
Za grad Koprivnicu priprema se projektna dokumentacija za rekonstrukciju postojećeg sustava odvodnje i vodoopskrbe kao i za proširenje sustava odvodnje i vodoopskrbe na neizgrađeno područje unutar građevinske zone grada Koprivnice.