Dan voda 2016

Dan voda je prigoda za osvrte, za bilance i postignuća u vremenu koje je iza KC voda, kako i koliko su žednih napojili ili, rečeno tehnički, vodopskrbom i odvodnjom omogućili život primjeren modernom vremenu u kojem živimo. Njihov rad oko vode počinje i završava brigom oko njene zaštite u okolišu, odakle je posuđujemo i kamo je vraćamo. Počinje zaštitom izvorišta uspostavljenim sustavom zona sanitarne zaštite koje čuvaju područje zaliha za idućih 25 godine, a završava pročišćavanjem korištene vode na uređaju i to do visokog stupnja koji osigurava ekološki otisak nulte stope. Da je to doista tako potvrđuje istina da su odavno zaboravljena vremena kad su otpadna voda i potok Bistra bili česta ekološka tema u negativnom kontekstu. Između tog početka i kraja, između brige o izvorima pitke vode i njenog vraćanja u prirodu stoje Koprivničke vode sa svojim ljudima i tehnikom, sa znanjem i trudom. Drugi segment brige o vodi je racionalno gospodarenje što je imperativ svakog odgovornog isporučitelja vodnih usluga, te tako i za društva Koprivničke vode. Ono se suštinski ogleda u gubicima vode koji za naše uslužno područje iznose vrlo niskih 12,3 %, što je na razini najrazvijenijih europskih zemalja (europski prosjek je oko 20 %) i daleko iznad prosjeka isporučitelja u Republici Hrvatskoj (40 %). Rezultat je to stalne primjene novih tehnoloških dostignuća u izgradnji i upravljanju sustavom i obnavljanja starijih dijelova mreže novim materijalima. Vjerujemo da tome doprinose i apeli upućeni njihovim korisnicima da vodu koriste racionalno, vode brigu o vodomjerima, mjernim mjestima i internoj instalaciji za održavanje i popravke kojih preporučuju usluge isključivo ovlaštenih i certifi ciranih majstora. U vremenu iza njih održali su kvalitetu isporučene i pročišćene vode, povećali kilometre mreže i broj priključenih kućanstava, napravili puno provjera ispravnosti vode, zadržali prihvatljivu cijenu vode. No, to su tek suhe brojke, tehnički podatci koje se mogu iščitati na mrežnoj stranici, koje se pročitaju i zaborave, ali su i neizbježni u ovoj prigodi. Za djelatnost vodoopskrbe oni su: dva izvorišta, osam zdenaca, 4 vodospreme, 567,2 km vodoopskrbne mreže, prosječna potrošnja 157 l/ po stanovniku. Upravljaju s 258,3 km mješovitog tipa kanalizacije i uređajem za pročišćavanje otpadnih voda 3. stupnja s ekološki prihvatljivim zbrinjavanjem suvišnog mulja koji se MID-MIX postrojenjem dorađuje do neutrala, proizvoda koji se može dalje koristiti kao sirovina u građevinskoj industriji. Za usporedbu je dovoljno reći da se u Republici Hrvatskoj pročišćava tek 28 % od ukupnih količina otpadnih voda, a od te količine tek oko pola 2. stupnjem pročišćavanja, a tehnologija obrade suvišnog mulja koja stvara dodanu vrijednost, je za hrvatske primjere pozitivni izuzetak. Zaključno se može reći da je tehnološka osobna iskaznica sustava kojim upravljaju Koprivničke vode primjerena visokim EU zahtjevima i standardima. Ono što je suštinski novo u njihovom radu, što je novi izazov za upravljanje sustavom i za fi nanciranje razvoja je drugačije poslovno okruženje vezano za zakonodavne norme i provedbenu praksu Europske unije. Pristupanjem RH u Europsku uniju, preuzete su i obveze RH, a samim time i svih isporučitelja vodnih usluga, vezane uz Direktivu o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ) i Direktivu o prikupljanju i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EZ). Temeljem istih su i Koprivničke vode započele aktivnosti na ispunjavanju zadataka vezanih za provedbu projekata na aglomeraciji Koprivnica i aglomeraciji Gola. Obavljena je prijava i odobrena su sredstava vezana uz projekt EN.2.1.11.-0060, ‘’Priprema projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufi nanciranje od strane EU za aglomeraciju Koprivnica’’. S obzirom da su navedene Direktive obvezujuće do 31.12.2018. godine, u narednom razdoblju predstoje aktivnosti i ulaganja znatnih sredstva u vodnu infrastrukturu, što će u konačnici rezultirati ne tek mogućnošću već i obavezom priključenja korisnika na komunalne vodne građevine. Na aglomeraciji Gola u tijeku je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji je fi nanciran od strane Hrvatskih voda preko europskih EIB/CEB programa i od strane Općine Gola u omjeru 90%/10%. Vrijeme pred KC vodama donosi brojne nove „vodne izazove“, okolišne, tehnološke i fi nancijske, na koje su one spremne odgovoriti na zadovoljstvo korisnika usluga uz slogan KC voda da su oni „Pouzdani s njima“.