Dana 16.10.2015. u prostorijama Koprivničkih voda potpisan je Ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Gola između Koprivničkih voda d.o.o. i zajednice ponuditelja: Astra International – Inženjering d.o.o. i HIDROINŽENIRING d.o.o.
Potpisivanju Ugovora uz domaćine, Upravu Komunalca i zamjenika gradonačelnice g. Jakšića  prisustvovali su generalni direktor Hrvatskih voda g. Ivica Plišić sa suradnicima, direktor Vodnogospodarskog odjela Varaždin g. Leonard Sekovanić, te predstavnik zajednice ponuditelja direktor Astra International – Inženjering d.o.o. g. Hrvoje Rajković.


SUDIONICI I VRIJEDNOST PROJEKTA

Za izgradnju UPOV-a proveden je postupak javne nabave i odabrana je ekonomski najpovoljnija  ponuda  od  strane zajednice  ponuditelja  koju  čine   „Astra International inženjering“ d.o.o. Zagreb i  Hidroinženiring d.o.o.  Ljubljana  u  vrijednosti  ponude  od  7.486.248,52 kuna (5.989.022,82 kune bez PDV-a).

Ugovaranje  će  se  provesti  po  modelu ugovora po žutom  FIDIC-u   sa  vodećim  članom  zajednice ponuditelja Astra International inženjering.

Rok završetka  izgradnje je  30.06.2016.  godine  nakon  čega  počinje pokusni  rad  u  trajanju  od  šest  mjeseci  radi  dokazivanja  pogonskih  troškova  i  tehničkih  parametara  iz  ponudbene  dokumentacije.

Ugovor  po  žutom  FIDIC-u  obuhvaća  osim  same  izgradnje  UPOV-a, izradu  projektne  dokumentacije,  ishođenje  građevinske  dozvole  prema  važećoj  ishođenoj  lokacijskoj  dozvoli, pokusni  rad  i  na  koncu  ishođenje  uporabne  dozvole.

U financiranju izgradnje UPOV-a financijska  sredstava osiguravaju   u  visini  90%  Hrvatske vode  iz  programa  EIB/CEB, a  preostali  iznos  će  osigurati  Općina  Gola.

KARAKTERISTIKE

Izgradnju  UPOV-a  i  sustava  odvodnje između ostalog  nalažu  i  europske  direktive: Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) i Direktiva o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ)  kojih  se  Hrvatska obvezna  pridržavati   kao  članica  Europske  unije.

Predviđen kapacitet  UPOV-a  je  1200 ES, drugog  stupnja pročišćavanja (biološki), SBR  tehnologije  pročišćavanja  otpadnih  voda te je predviđeno   da  prihvati  sanitarne  otpadne  vode  iz  naselja  Gola.

SBR tehnologija  predstavlja diskontinuirani postupak biološke obrade gdje se u jednom reaktoru naizmjenično odvijaju različiti procesi ukupnog procesa obrade  i  takvo  rješenje  za  manje  uređaje  je  najoptimalnije  u  pogledu  troškova  izgradnje kao i  u  pogledu  pogonskih  troškova. Pročišćene otpadne vode planiraju se ispuštati u potok  Ždalicu  kao  prirodnim  recipijentom  koji  se  veže  na  rijeku  Dravu.

Kod  završne faze procesa pročišćavanja otpadni produkt je  mulj  koji će  se  obraditi  kroz MID-MIX tehnologiju  na  postojećem  UPOV-u  u  Herešinu u biološki inertnim materijal, neutral. Postojeći  UPOV  u  Herešinu  ima  treći  stupanj  pročišćavanja  kroz  MID-MIX tehnologiju  obrade  mulja, dovoljnog  kapaciteta  čime  se  omogućuje  zbrinjavanje otpadnog  mulja  i  sa  ostalih  manjih  uređaja  što  pojednostavljuje  rješenja  zbrinjavanja  mulja  manjih  uređaja.

Preuzimanje  UPOV-a  i  stavljanje  u  pogonsko  stanje  planirano  je krajem  iduće  godine  tako  da  će  cjelokupni  sustav  odvodnje  biti  u  funkciji  od  početka  2017. godine  i  od  tada  će  se  stanovnici  naselja  Gola moći priključivati  na  novoizgrađen  kanalizacijski  sustav.

Kroz  izgradnju  sustava  odvodnje  koji  je  trenutno  u  fazi  provođenja  stanovnici  naselja  Gola  će  dobiti  priključak  do  svoje  parcele  što će  pojednostaviti  samo  priključenje  i  smanjiti  cijenu  istog.


ZNAČAJ PROJEKTA

Sustav odvodnje i pročišćavanja  otpadnih  voda predstavlja jedan od infrastrukturnih temelja suvremenog života te će doprinijeti  poboljšanju općih životnih uvjeta i očuvanju prirode ovog dijela Prekodravlja čime se stječu osnovni preduvjeti za razvoj poljoprivrede  i  drugih  gospodarskih  grana na ovom području.

Nakon  izgradnje  UPOV-a  u Herešinu  ovo  je  prvi  uređaj  koji  se  gradi  na  uslužnom  području  Koprivničkih  voda, a  sa  pripadnim  cjevovodom  sustava  odvodnje  činit  će  zasebni  funkcionalni  sustav i  time  predstavljati  zasebno  aglomeracijsko  područje.