Koprivničke vode i predstavnici lokalne samouprave održali sastanak o projektima financiranim iz fondova EU

Koprivničke vode održale sastanak s načelnicima općina te predstavnicima Županije vezano za provedbu projekta „Priprema projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Koprivnica” prema EN.2.1.11 0060 te povodom objavljene liste za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na „Poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.16.” gdje su s osvojenim bodovima prvi na listi od 112 prijavljenih projekata

Dana 26.11.2015. održanje sastanak u prostorijama Koprivničkih voda s načelnicima općina, predstavnikom Županije i Grada na temu informiranja prisutnih o stanju projekta „Aglomeracija Koprivnica” u sklopu Operativnog programa „Zaštite okoliš” Ministarstva poljoprivrede, koje im je i odobrilo projekt za gradnju i rekonstrukciju postojećeg sustava vodoopskrbe i odvodnje te pročistača otpadnih voda aglomeracije Koprivnica koje obuhvaća Grad Koprivnicu i općine: Sokolovac, Koprivnički Ivanec, Rasinja, Đelekovec, Legrad, Drnje, Hlebine, Peteranec i Koprivnički Bregi. Cilj projekta je usklađenje aglomeracije Koprivnica s Direktivom o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EZ) koje ima obvezujući rok 31.12.2018. godine. Kako je jedan od preduvjeta za realizaciju samog projekta i riješeni imovinskopravni odnosi po dijelu gdje prolazi trasa zahvata, izuzetno je važno da se informiraju i uključe općine, koje su nam interesni partner u provedbi projekta. Druga tema sastanka je objavljena rang lista prijavljenih projekata po Pozivu br. EN.2.1.16., koju je objavilo Ministarstvo poljoprivrede kao Posredničko tijelo razine 1 ( PT1), nakon postupka procjene projektnih prijava gdje su Koprivničke vode s projektom „Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Koprivnice” rangirane na prvo mjesto od 112 prijavljenih te na 25. mjesto od 65 prijavljenih sa iznosom od 12.600.000,00 HRK. Indikativni iznos EU bespovratnih sredstava namijenjenih financiranju projekta javne odvodnje i/ili javne odvodnje s integriranom javnom vodoopskrbom iznosi 230.000.000,00 HRK, a indikativni iznos za projekte javne vodoopskrbe iznosi 150.000.000,00 HRK.

Odabrani projekt Koprivničkih voda obuhvaća: „Izgradnju kanalizacije naselja Peteranec, izgradnju kanalizacije Ul. Rečko Polje, izgradnju kanalizacije naselje Goričko, Kunovec i Botinovec Ivanečki i rekonstrukciju cjevovoda na Ivanjskoj cesti od vodozahvata Ivanščak do Ul. I. Česmičkog”. Za sve prijavljene projekte Koprivničke vode su već pripremile tehničku dokumentaciju, ishodile potrebne potvrde i suglasnosti, a neki su već i u fazi izvođenja. Sredstva koja su nam odobrena za realizaciju projekta su 19.210.000,00 HRK.

Treća tema su mogućnost dodjele sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2015. godinu, koju provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU prema Javnom pozivu, za korisnike koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programska razdoblja 2007.2013. i 2014.2020., a to su Koprivničke vode. Raspoloživi iznos koji se dodjeljuje po pozivu je 150.000.000,00 HRK. Koprivničke vode su obavijestile sve općine 6.listopada kako postoji mogućnost da se njihov dio sufinancira po navedenom Pozivu. Iznos od 65% vrijednosti investicije projekta osigurano je iz EU fonda, a preostali dio od 35% je u obvezi investitora. Ono stoje interesantno za naše općine je da kao partner zajedno s javnim isporučiteljom vodnih usluga mogu sudjelovati s10% sufinanciranja projekta, a ostali dio do 35% sufinanciraju Hrvatske vode. Minimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu po pojedinačnom projektu je 75.000,00 HRK, a maksimalna vrijednost po pojedinačnom projektu može iznositi 7.500.000,00 HRK. Sufinanciranja iz EU fondova za lokalnu komponentu udjela je potrebno nominirati do 31.12.2015., što su u mogućnosti same jedinice lokalne samouprave kao partneri Koprivničkih voda.