Koprivničke vode potpisale ugovor o dodjeli 1.542.100,00 kn bespovratnih sredstava za proširenje vodovodne i kanalizacijske mreže u naselju Draganovec

18. srpnja 2019. godine Predsjednik uprave Koprivničkih voda d.o.o. Zdravko Petras u prostorijama Ministarstva poljoprivrede potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 1.542.100,00 kn (bez PDV-a) za projekt Proširenje vodovodne i kanalizacijske mreže u dijelu prigradskog naselja Draganovec. Na svečanosti potpisivanja prisustvovali su Pomoćnik ministra poljoprivrede Krešimir Ivančić i Ravnateljica Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić.

Projekt je planiran s ciljem unapređenja vodnokomunalne infrastrukture na području naselja Draganovec, radi poboljšanja ekološkog stanja i doprinosa zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

Trase obuhvata projekta obuhvaćaju ulice Sveti Vid, Bukovačku i Mirni dol, a planirana je izgradnja tri trase vodovoda profila DN 110 mm ukupne duljine 673 m i pet trasa fekalne kanalizacije profila DN 300 mm ukupne duljine 1.008 m.

Koprivničke vode su u listopadu 2018. godine nakon ishođene Građevinske dozvole za predmetni projekt u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podnijele prvi dio Zahtjeva za potporu na Natječaj za provedbu Podmjere 7.2. ”Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije” – provedba tipa operacije 7.2.1.” Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine. Odlukom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrđeno je da je prvi dio Zahtjeva za potporu pozitivno ocijenjen, te su Koprivničke vode ostvarile potporu u visini od 100% planiranih potrebnih sredstava za ulaganje u projekt proširenja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže na području naselja Draganovec.

Nakon potpisivanja ugovora Koprivničke vode kreću u postupak javne nabave za izvođenje projektiranih radova na izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže u dijelu naselja Draganovec i po odabiru izvođača radova planiraju realizirati investiciju do lipnja 2020. godine.

Započeti radovi na dovršenju izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže u stambenoj zoni “Lenišće B-5” u Koprivnici

Koprivničke vode kao javni isporučitelj vodnih usluga bitan su čimbenik u razvitku lokalne zajednice djelujući u okviru svoje domene u kreiranju kvalitetnih životnih uvjeta građana Koprivnice i koprivničke Podravine.
Na području mjesnog odbora Lenišće, u sklopu Trga Zlate Bartl, Koprivničke vode su za ovu godinu osigurale sredstva za nastavak izgradnje javne vodoopskrbne i kanalizacijske mreže, čime bi se cijelo područje u potpunosti opremilo vodno-komunalnom infrastrukturom.

 

Riječ je o izgradnji nove mreže zajedno s priključcima u zoni DPU „LENIŠĆE B-5“, koja zapravo predstavlja nastavak realizacije spomenutog projekta, kojim su u prethodnim fazama od 2007. godine do 2017. godine opremljeni ulični koridori prema planskom nazivu STU 3, SU2, STU9, STU 4 i STU 5, te dio ispod pješačke staze PP1.
Novim zahvatom planira se izgraditi infrastruktura u uličnom koridoru STU1, SU3 i STU2.


Novi sustav javne vodoopskrbe spaja se na vodovodnu mrežu Trga Eugena Kumičića i na već izgrađenu vodovodnu mrežu Trga Zlate Bartl, a biti će izgrađen od PEHD cijevi promjera 160 mm u dužini od 400 metara zajedno s pripadajućim novim priključcima.
Novi sustav javne odvodnje izgraditi će se u duljini od 300 m od rebrastih polipropilenskih cijevi promjera DN 400 mm, zajedno s pripadajućim novim priključcima.

 

Ukupna vrijednost investicije koja se planira realizirati u ovoj godini je 940.000,00 kuna bez PDV-a.
Ugovoreni izvođač radova je Koming d.o.o. Koprivnica koji je s radovima započeo 15.07.2019. godine, a predviđeni rok završetka je početak rujna 2019. godine.
Stručni nadzor na radovima provodi GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica.

Završetkom ove investicije, ujedno završava i opremanje spomenutog područja mjesnog odbora Lenišće sustavom javne vodoopskrbe i odvodnje, te će se stvoriti preduvjeti za buduću gradnju stambenih objekata na području mikrolokacije Trg Zlate Bartl, te za potpuno uređenje cesta i staza u tom dijelu Lenišća.

 

 

Obavijest o obvezi priključenja postojećih građevina na javni sustav vodoopskrbe u Ulici Mirni dol u naselju Draganovec

Temeljem članka 212. Zakona o vodama (NN br. 153/09,63/11, 13/11, 56/13, 14/14, 46/18), obavještavamo sve vlasnike, odnosno druge zakonite posjednike građevina koje se nalaze na području na kojem je izgrađen javni sustav vodoopskrbe prema projektnoj dokumentaciji – Izgradnje vodoopskrbne mreže i crpne stanice u Ulici Mirni dol u naselju Draganovec, da su dužni priključiti svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe.

Obavijest se odnosi na sve vlasnike odnosno posjednike koji do sada nisu priključili svoju nekretninu na izgrađeni javni sustav vodoopskrbe, a za koje postoje tehnički uvjeti priključenja.

Obuhvat izgrađenosti sustava javne vodoopskrbe vidljiv je na fotografiji.

Zahtjev za priključenje na javni sustav vodoopskrbe vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine podnosi društvu KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. kao javnom isporučitelju vodnih usluga javne vodoopskrbe na području Grada Koprivnice.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti u prostorijama društva Koprivničke vode d.o.o. osobno ili na broj telefona 048/251-877 kod gosp. Hrvoja Kunić, referenta za priključke.

Obavijest dobavljačima vezana uz Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

Obavještavamo Vas, da su KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. temeljem članka 6. stavka 1. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18; dalje u tekstu: Zakon) obvezan zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi, dok ste Vi, kao naš dobavljač i izdavatelj računa, temeljem članka 7. Zakona obvezni izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi počevši od 1. srpnja 2019. godine.

Stoga Vas ovim putem obavještavamo o Vašoj obvezi da račune za isporučenu robu odnosno pružene usluge izdane od 1.7.2019. godine nadalje KOPRIVNIČKIM VODAMA d.o.o. dostavljate u obliku kako je to propisano Zakonom, odnosno u obliku eRačuna.

U tu svrhu je potrebno da odaberete informacijskog posrednika za dostavljanje eRačuna kao što je Financijska agencija ili drugi informacijski posrednik koji je povezan/integriran sukladno EU normi za eRačune.

Napominjemo da je KOPRIVNIČKIM VODAMA d.o.o. kao naručitelju člankom 14. stavak 1. točka 3. zapriječena prekršajna kazna u slučaju da u izvršenju ugovora o javnoj nabavi izvršimo plaćanje elektroničkog računa koji nije sukladan odredbama Zakona. Ista prekršajna kazna je zapriječena izdavatelju eRačuna koji ne izdaje elektroničke račune (člankom 14. stavak 1. točka 4.).

Stoga Vas molimo da račune naručitelja KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Koprivnica, Mosna ulica 15a, 48000 Koprivnica, od 1. srpnja 2019. godine isključivo dostavljate kao eRačun, jer u slučaju da nam bude dostavljen račun u drugom obliku isti nećemo moći zaprimati, obrađivati, knjigovodstveno evidentirati kao ni izvršiti plaćanje po njima. Vaše eRačune šaljite na eracuni@kcvode.hr.

Završena izgradnja fekalne kanalizacije naselja Gola

Krajem svibnja završili su radovi na izgradnji II. Faze izgradnje fekalne kanalizacijske mreže u naselju Gola u sklopu aglomeracije Gola, a 10. lipnja obavljen je i tehnički pregled na novoizgrađenoj kanalizacijskoj mreži. Radovi su se izvodili od 24. srpnja 2018. godine i izgrađeno je ukupno 2.840 m kanalizacijskih cjevovoda u Dravskoj ulici i Ul. Petra Preradovića u Goli i izgrađena je jedna prepumpna stanica. Vrijednost izvedenih radova II. Faze izgradnje kanalizacijske mreže je oko 3,7 milijuna kuna (bez PDV-a), a investicija je financirana sredstvima Hrvatskih voda 80% iz programa EIB/CEIB, a preostali iznos od 20% financiran je sredstvima Općine Gola.

Izgradnjom II. Faze izgradnje fekalne kanalizacije naselja Gola završena je izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Gola u koju je ukupno uloženo oko 17,7 milijuna kuna (bez PDV-a), a izgrađeno je ukupno 5,0 km kanalizacijskih cjevovoda, 3 prepumpne stanice i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za područje aglomeracije Gola. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za područje aglomeracije Gola izgrađen je u 2017. godini, a stavljen u funkciju s početkom 2018. godine po dobivenoj uporabnoj i vodopravnoj dozvoli, i čini zasebni funkcionalni sustav odvodnje otpadnih voda (aglomeraciju) u nadležnosti Koprivničkih voda. Lokacija UPOV-a Gola je uz sam granični prijelaz s Republikom Mađarskom, uz potok Ždalicu koji služi za prihvat pročišćenih otpadnih voda s uređaja.

U sklopu izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Gola izgrađeni su i kanalizacijski priključci u građevinske parcele što će pojednostaviti postupak priključenja i olakšati mještanima naselja Gola financijski trošak priključenja na sustav javne odvodnje na koji su se obvezni priključiti u narednih 12 mjeseci sukladno obvezama iz Zakona o vodama.