Anketa o zadovoljstvu korisnika uslugama

Poštovani korisnici naših usluga,

Koprivničke vode d.o.o. za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje brine o upravljanju kvalitetom i zaštitom okoliša, te svoje poslovanje temelji na nizu sustava upravljanja prema normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i HACCP principima.

Zadovoljstvo korisnika temeljni je cilj poslovanja našeg društva. Stoga Vas molimo da ispunite anonimni anketni upitnik, kako bismo na temelju Vašeg ocjenjivanja i prikupljenih prijedloga i komentara mogli podići kvalitetu usluge na još višu razinu, a u skladu s Vašim potrebama i željama.

Anketne upitnike možete ispuniti putem poveznica:

Korisnici usluga u kategoriji kućanstva
Anketa: Zadovoljstvo korisnika uslugama koje pruža Društvo Koprivničke vode d.o.o.

Korisnici usluga u kategoriji poslovnog subjekta (obrti, poduzetnici i trgovačka društva)
Anketa: Zadovoljstvo poslovnih subjekata uslugama koje pruža Društvo Koprivničke vode d.o.o.

Unaprijed se zahvaljujemo na sudjelovanju.

Bušenje dva nova zamjenska zdenca na vodocrpilištu Ivanščak u Koprivnici

U tijeku su radovi na bušenju dva nova zdenaca na vodocrpilištu Ivanščak u Koprivnici, kao prva faza radova na izgradnji i opremanju dvaju novih zdenaca na tom izvorištu pitke vode za javnu vodoopskrbu. U sklopu tih radova uz bušenje obavit će se i radovi probnog crpljenja a na temelju dobivenih  rezultata dobiti će se ulazni hidraulički parametri i parametri kvalitete vode za tehnološko opremanje novih zdenaca za radove druge faze koji su predviđeni tijekom 2019. godine.

Novi zdenci buše se do dubine od 40 m i zamijeniti će dva najstarija zdenca izvorišta Ivanščak, B1 i B2 koji su izgrađeni 1974. godine. U svojem su eksploatacijskom vijeku dali više desetaka milijuna prostornih metara vode koja je po svim mjerenim parametrima kvalitete vode i tijekom cijelog vremena eksploatacije zdenaca zdravstveno ispravna za piće. Korištenje zdenaca s takvim količinama crpljene vode u vremenu od 45 godina ukazuje na jako dobro održavanje zdenaca, te su oni značajno premašili planirani eksploatacijski vijek. Zbog njihovog sadašnjeg stanja izgradnja novih zdenaca je tehničko-ekonomski bolje rješenje od rekonstrukcija postojećih dotrajalih koji će biti u funkciji do potpunog završetka radova druge faze odnosno puštanja u rad novih zdenaca.

Opremanjem novih zdenaca i njihovim uključivanjem u proizvodnju značajno će se povećati sigurnost vodoopskrbe na uslužnom području Koprivničkih voda.

Vrijednost radova iznosi oko 500 tisuća kuna od kojih 80 % sredstava sufinanciraju Hrvatske vode, a 20 % u vrijednosti investicije su sredstva Koprivničkih voda.

Radove prve faze izvodi Vodovod-Hidrogeološki radovi d.o.o. koji bi trebali biti gotovi do 20. prosinca ove godine.

Zamjena opskrbnog cjevovoda javne vodoopskrbne mreže u ulici Severovec u Koprivnici

Koprivničke vode d.o.o. 27.11.2018. godine započele su sa radovima na interventnoj zamjeni opskrbnog cjevovoda javne vodoopskrbne mreže DN 110 u ulici Severovec u Koprivnici.

Opskrbni cjevovod javne vodoopskrbne mreže DN 110 u ulici Severovec izgrađen je 1984. godine, a budući da je na navedenom cjevovodu zbog dotrajalosti već bilo kvarova i prekida u vodoopskrbi nužno je bilo ući u investiciju zamjene opskrbnog cjevovoda duljine 221 metara i rekonstrukciju 19 kućnih priključaka.

Građevinske i monterske radove na interventnoj zamjeni javne vodoopskrbne mreže i priključaka izvodi Koming d.o.o. iz Koprivnice.

 

Radi zahtjevnosti radova, predviđeni rok za završetak radova je kraj prosinca, a sama investicija procjenjuje se na 200.000,00 kuna bez PDV-a, čiji trošak će u potpunosti snositi Koprivničke vode.

Za vrijeme izvođenja sanacije mogući su prekidi i poremećaji u vodoopskrbi, a za vrijeme trajanja radova na snazi će biti posebna regulacija prometa. O svim predvidivim poremećajima u vodoopskrbi i odvijanju prometa, javnost će putem medija biti pravodobno obaviještena.

Terenski posjet za EU projekt aglomeracija Koprivnica

Dana 06.11.2018. godine u prostorijama Koprivničkih voda održana je „Terenska posjeta“ od strane predstavnika Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike u svrhu prikupljanja informacija o statusu i razini spremnosti dokumentacije za projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“  koji se priprema za sufinanciranje iz fondova EU.

Ispred Hrvatskih voda, kao Posredničkog tijela razine 2, prisustvovali su Goran Milaković i Snježana Topić, a od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1, prisustvovali su Karmen Cerar i Toni Marasović.

Na sastanku su prisustvovali i predstavnici projektnog tima projekta Aglomeracija Koprivnica, izrađivač studije izvedivosti i Uprava Koprivničkih voda.

 

Održana je kratka prezentacija o projektu s osnovnim informacijama glede obuhvata, analize postojećeg stanja sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje, odabranih pretpostavljenih varijanti obuhvata projekta i zadovoljavanja kapaciteta UPOV-a u Herešinu, pregled procjene troškova ulaganja po jedinicama lokalne samouprave, financijskih i ekonomskih pokazatelja, postojeće i planirane priključenosti na području planiranog obuhvata, itd.

Nakon prezentacije od strane navedenih predstavnika Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike obavljen je terenski obilazak dijela planiranog obuhvata te obilazak UPOV-a u Herešinu.

Terenskim posjetom predstavnici posredničkih tijela razine 1 i 2, kao nadležnih tijela za provjeru usklađenosti projektnog prijedloga s kriterijima odabira i kriterijima prihvatljivosti projekta uvjerili su se u visoki stupanj pripremljenosti potrebite dokumentacije i spremnost Koprivničkih voda za poziv Ministarstva za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sufinanciranih od strane EU, o čemu će se u narednih 14 dana pisanim putem i očitovati.

Obavijest o kratkotrajnom prekidu vodoopskrbe u naselju Starigrad i Jagnjedovec

Obavještavamo cijenjene korisnike, da zbog prekida opskrbe električnom energijom na vodoopskrbnim objektima  dana 31.10.2018. godine (srijeda) u trajanju od 0900  do 1000  sati neće biti vode u Koprivničkoj ulici od kućnog broja 50 do 75  u naselju Starigrad, te su mogući kratkotrajni poremećaji i prekidi u vodoopskrbi u naselju Jagnjedovec od kućnog broja 50 do 122.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Privremeni prekid prometa u Crnogorskoj ulici

Obavještavamo cijenjene građane da će zbog radova na izgradnji kanalizacije Vinica koja je započela 10.10.2018. godine, biti privremeni prekid prometa 11.10.2018. godine u trajanju od 8:00-15:00 h radi prekopa Crnogorske ulice kod kućnog broja 84.

Mole se građani za razumijevanje.

Izgradnja sustava odvodnje dijela naselja Vinica – sliv Crnogorska – Faza I.

Glavnim projektom predviđena je izgradnja kanalizacijske mreže na dijelu naselja Vinica, odnosno u ulici Josipa Sirutke, Dubovečki dol, Dubovečki breg, dijelu ulice Vinica, Vrbice te dijelu Vinogradske ulice.

Područje obuhvata gore navedenih ulica nalazi se na granici dvaju slivnih područja, sukladno postojećoj topografiji terena: Ulica Vinica, odnosno njezin veći dio, pripada slivu kolektora V s mogućim spojem na kanalizaciju u Ulici Nikole Sertića. Zapadni dio iste ulice nalazi se na većoj nadmorskoj visini te je isti moguće spojiti na oba slivna područja. Područje južno od ulice Vinica pripada slivu kolektora VII sa spojem na postojeću kanalizaciju u Crnogorskoj ulici.

Obzirom na gore navedeno projektom su predviđena dva zasebna kanala-sliva :

  1. Faza – sliv Crnogorska (J.Sirutke, Vrbica, Dubovečki dol, Dubovečki breg)
  2. Faza – sliv Nikole Sertića (dio ulice Vinice)

Na oba podsustava predviđena je gravitacijska odvodnja otpadnih i oborinskih voda.

Ukupna duljina planirane nove kanalizacije je cca 5.000 m.

Za 2018. godinu Koprivničke vode su u svoj plan poslovanja predvidjele izgradnju prve dionice – sliv Crnogorska, ukupne duljine 3.406 m zajedno sa pripadajućim izvodima kanalizacijskih priključaka za postojeće objekte.

  

Nakon provedenog postupka javne nabave za  izvođača radova ugovoren je  ponuditelj Koming d.o.o. Koprivnica. Vrijednost  ugovornih  građevinskih i strojarskih radova je 3.759.797,75 kuna bez PDV-a. Poslove  stručnog  nadzora  nad  izvođenjem  radova obavljati  će  GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica. Izgradnja predmetne građevine financira se sredstvima Koprivničkih voda d.o.o., a planirani početak radova predviđen je u listopadu 2018. godine.

Cilj realizacije projekta je na zapadnom rubnom dijelu grada, koje karakterizira znatna visinska raznolikost te unatoč konfiguraciji terena koja nije povoljna za izgradnju kanalizacije, omogućiti stanovništvu priključenje na sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda.

Kroz iduću plansku godinu 2019. predviđa se nastavak izgradnje druge dionice, koja pripada slivu ulice Nikole Sertića.