Terenski posjet za EU projekt aglomeracija Koprivnica

Dana 06.11.2018. godine u prostorijama Koprivničkih voda održana je „Terenska posjeta“ od strane predstavnika Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike u svrhu prikupljanja informacija o statusu i razini spremnosti dokumentacije za projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“  koji se priprema za sufinanciranje iz fondova EU.

Ispred Hrvatskih voda, kao Posredničkog tijela razine 2, prisustvovali su Goran Milaković i Snježana Topić, a od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1, prisustvovali su Karmen Cerar i Toni Marasović.

Na sastanku su prisustvovali i predstavnici projektnog tima projekta Aglomeracija Koprivnica, izrađivač studije izvedivosti i Uprava Koprivničkih voda.

 

Održana je kratka prezentacija o projektu s osnovnim informacijama glede obuhvata, analize postojećeg stanja sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje, odabranih pretpostavljenih varijanti obuhvata projekta i zadovoljavanja kapaciteta UPOV-a u Herešinu, pregled procjene troškova ulaganja po jedinicama lokalne samouprave, financijskih i ekonomskih pokazatelja, postojeće i planirane priključenosti na području planiranog obuhvata, itd.

Nakon prezentacije od strane navedenih predstavnika Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike obavljen je terenski obilazak dijela planiranog obuhvata te obilazak UPOV-a u Herešinu.

Terenskim posjetom predstavnici posredničkih tijela razine 1 i 2, kao nadležnih tijela za provjeru usklađenosti projektnog prijedloga s kriterijima odabira i kriterijima prihvatljivosti projekta uvjerili su se u visoki stupanj pripremljenosti potrebite dokumentacije i spremnost Koprivničkih voda za poziv Ministarstva za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sufinanciranih od strane EU, o čemu će se u narednih 14 dana pisanim putem i očitovati.

Obavijest o kratkotrajnom prekidu vodoopskrbe u naselju Starigrad i Jagnjedovec

Obavještavamo cijenjene korisnike, da zbog prekida opskrbe električnom energijom na vodoopskrbnim objektima  dana 31.10.2018. godine (srijeda) u trajanju od 0900  do 1000  sati neće biti vode u Koprivničkoj ulici od kućnog broja 50 do 75  u naselju Starigrad, te su mogući kratkotrajni poremećaji i prekidi u vodoopskrbi u naselju Jagnjedovec od kućnog broja 50 do 122.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Privremeni prekid prometa u Crnogorskoj ulici

Obavještavamo cijenjene građane da će zbog radova na izgradnji kanalizacije Vinica koja je započela 10.10.2018. godine, biti privremeni prekid prometa 11.10.2018. godine u trajanju od 8:00-15:00 h radi prekopa Crnogorske ulice kod kućnog broja 84.

Mole se građani za razumijevanje.

Izgradnja sustava odvodnje dijela naselja Vinica – sliv Crnogorska – Faza I.

Glavnim projektom predviđena je izgradnja kanalizacijske mreže na dijelu naselja Vinica, odnosno u ulici Josipa Sirutke, Dubovečki dol, Dubovečki breg, dijelu ulice Vinica, Vrbice te dijelu Vinogradske ulice.

Područje obuhvata gore navedenih ulica nalazi se na granici dvaju slivnih područja, sukladno postojećoj topografiji terena: Ulica Vinica, odnosno njezin veći dio, pripada slivu kolektora V s mogućim spojem na kanalizaciju u Ulici Nikole Sertića. Zapadni dio iste ulice nalazi se na većoj nadmorskoj visini te je isti moguće spojiti na oba slivna područja. Područje južno od ulice Vinica pripada slivu kolektora VII sa spojem na postojeću kanalizaciju u Crnogorskoj ulici.

Obzirom na gore navedeno projektom su predviđena dva zasebna kanala-sliva :

  1. Faza – sliv Crnogorska (J.Sirutke, Vrbica, Dubovečki dol, Dubovečki breg)
  2. Faza – sliv Nikole Sertića (dio ulice Vinice)

Na oba podsustava predviđena je gravitacijska odvodnja otpadnih i oborinskih voda.

Ukupna duljina planirane nove kanalizacije je cca 5.000 m.

Za 2018. godinu Koprivničke vode su u svoj plan poslovanja predvidjele izgradnju prve dionice – sliv Crnogorska, ukupne duljine 3.406 m zajedno sa pripadajućim izvodima kanalizacijskih priključaka za postojeće objekte.

  

Nakon provedenog postupka javne nabave za  izvođača radova ugovoren je  ponuditelj Koming d.o.o. Koprivnica. Vrijednost  ugovornih  građevinskih i strojarskih radova je 3.759.797,75 kuna bez PDV-a. Poslove  stručnog  nadzora  nad  izvođenjem  radova obavljati  će  GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica. Izgradnja predmetne građevine financira se sredstvima Koprivničkih voda d.o.o., a planirani početak radova predviđen je u listopadu 2018. godine.

Cilj realizacije projekta je na zapadnom rubnom dijelu grada, koje karakterizira znatna visinska raznolikost te unatoč konfiguraciji terena koja nije povoljna za izgradnju kanalizacije, omogućiti stanovništvu priključenje na sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda.

Kroz iduću plansku godinu 2019. predviđa se nastavak izgradnje druge dionice, koja pripada slivu ulice Nikole Sertića.

Prezentacija konačne verzije Studije izvedivosti aglomeracije Koprivnica za Projekt sufinanciran iz EU fondova

Dana 10.09.2018. godine u prostorijama Koprivničkih voda održana je prezentacija na  temu  „Studija izvedivost aglomeracije Koprivnica za Projekt sufinanciran iz EU fondova“. Prezentaciju konačne verzije Studije izvedivosti za prijavu Projekta sustava odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbnog sustava aglomeracije Koprivnica sufinanciran iz EU fondova prezentirao je  predstavnik  izrađivača WYG Savjetovanje d.o.o. Zagreb,  g. Josip Jozić. Read more

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2018. godinu

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 07.09.2018. godine, Koprivničke vode d.o.o. objavljuju:

Javni natječaj za 2018. godinu

Upute za prijavitelje

Opis programa ili projekta

Proračun programa-projekta

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o partnerstvu

Životopis voditelja programa projekta

Ocjena kvalitete programa projekta

Ugovor br.__ o dodjeli financijskih-nefinancijskih sredstava programu-projektu od interesa za opće dobro

Opisno izvješće programa-projekta

Financijsko izvješće programa-projekta

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro

Kratak prekid opskrbe vodom u naselju Herešin

Obavještavamo korisnike vodnih usluga, da će zbog radova na javnoj vodoopskrbnoj mreži dana 11.09.2018. godine (utorak) u trajanju od 800  do 1100  sati biti prekinuta opskrba vodom u Ulici Darka Ozmeca od kućnog broja 1 do 15 u naselju Herešin.

Za vrijeme radova na javnoj vodoopskrbnoj mreži privremena opskrba pitkom vodom bit će osigurana cisternom koja će biti smještena u Ulici Darka Ozmeca nasuprot kućnog broja 5.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Obavijest o kratkom prekidu opskrbe vodom dana 04. rujna 2018. godine

Obavještavamo cijenjene korisnike da će zbog radova na javnoj vodoopskrbnoj mreži dana 04. rujna (utorak), u trajanju od 8 do 12 sati biti prekinuta opskrba vodom u ulici Darka Ozmeca i Školskoj ulici od broja 23 do 30 u naselju Herešin.

Za vrijeme trajanja prekida, opskrba vodom bit će osigurana cisternom koja će biti pozicionirana u ulici Darka Ozmeca ispred broja 15.

Zahvaljujemo na razumijevanju.